Calitate

Politica UNMB în domeniul calității

Pornind de la viziunea şi misiunea Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, astfel cum reies ele din Strategia de dezvoltare 2008-2012, din Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial din cadrul U.N.M.B., din Manualul calităţii în UNMB, din planurile operaţionale şi multiplele rapoarte de activitate, coroborate şi cu Declaraţia Rectorului în domeniul calităţii, prin care se stabilesc cu claritate obiectivele strategice şi generale ale universităţii, dar şi cu o analiză instituţională realizată prin prisma metodei SWOT, politica în domeniul calităţii se articulează în jurul câtorva idei-forţăce pot fi ipostaziate astfel:

 1. Permanenta redefinire a cadrelor de referinţă, în funcţie de complexitatea realităţii contemporane. Contextul în care îşi desfăşoară activitatea universitatea se schimbă permanent şi, de aceea, trebuie realizată o redimensionare periodică a actanţilor, pentru a putea înţelege mai cuprinzător structura contextului şi a ne putea defini în funcţie de acesta.
 2. Stabilirea zonelor de interes în care se implementează sistemul de management al calităţii, conform grilelor şi standardelor ARACIS şi AEC. Aceste zone de interes sunt: statutul juridic, reglementări, structuri manageriale, personal didactic, baza materială, activitate financiară, studenţi, activitate de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică.
 3. Analiza SWOT a factorilor ce conduc la asigurarea calităţii în toate zonele de interes (vezi Anexa).
 4. Utilizarea metodelor calitative în diagnoza domeniului, în propunerea de măsuri şi în procesul de implementarea managementului calităţii: brainstorming, combinatorică, metoda proiectivă, monografică, benchmarking, analiza evoluţiei, analiza sistemică a relaţiilor, metoda triangulării.
 5. Definirea unor strategii de asigurare a calităţii, pornind de la cele deja existente, printr-o permanentă rafinare a conţinutului lor şi programare a desfăşurăriietapelor.
 6. Iniţierea unui set de măsuri adecvate în domeniul calităţii, urmând strategiile definite şi utilizând pentru analiză metoda SWOT, precum şi metodele calitative implicate. Măsurile sunt următoarele:
  1. Creşterea cantitativă a rezultatelor (premii, distincţii, participări diverse, număr de programe de studiu, de studenţi etc)
  2. Îmbunătăţirea metodologică a procesului educaţional, de cercetare şi creaţie artistică
  3. Schimbarea viziunii la nivelul planurilor de învăţământ şi în conţinutul disciplinelor
  4. Ameliorarea şi compensarea lipsurilor prin substituţii inspirate şi creativitate
  5. Revigorarea bagajului informaţional prin aducerea lui la zi (acces la baze de date internaţionale, resurse bibliografice şi informatice, periodice, teme de cercetare etc)
  6. Anularea unor proceduri ori practici neconforme cu standardele de calitate
  7. Diversificarea serviciilor în direcţia repertorială, a manifestărilor artistice
  8. Flexibilitatea programelor de studii (adaptabile unui învăţământ implicat atât individual, cât şi colectiv, în limba română şi în limbi de circulaţie)
  9. Stabilirea unor standarde specifice domeniului muzical, care să evidenţieze cu ajutorul grilelor, regulamentelor, codurilor de bună practică, dar şi cu cel al unor informaţii pertinente privind nivelul general în universităţile de profil muzical din lume – un cadru în care procesul educaţional, de cercetare şi creaţie artistică ar fi de dorit să se desfăşoare.

 

Comments are closed.